ODZNAKI GOT

Górska Odznaka Turystyczna (GOT) – odznaka ustanowiona w 1935 roku przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, promująca turystykę górską. Od 1950 roku kontynuowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – spadkobiercę i kontynuatora PTT.

Nadzór nad GOT sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Kadrą programową odpowiedzialną za GOT są Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK.

Odznaka ma kilka kategorii i stopni:

 • popularna
 • mała:
  • brązowa
  • srebrna
  • złota
 • duża:
  • brązowa
  • srebrna
  • złota
 • „za wytrwałość”:
  • mała
  • duża

Zdobywanie odznaki odbywa się na podstawie samodzielnie prowadzonej książeczki, według wzoru określonego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK, w której zapisywany jest dokładny przebieg przebytych tras i punkty należne za poszczególne odcinki.

Zdobycie stopnia „popularnego” i „małych” związane jest ze zdobyciem określonej ilości punktów. Punkty przydzielane są na podstawie stanowiącej załącznik do regulaminu odznaki punktacji górskich znakowanych szlaków turystycznych Polski lub (jeśli trasa wycieczki nie jest ujęta w spisie) według zasady: 1 punkt za 1 kilometr plus 1 punkt za 100 metrów różnicy wysokości z sumy podejść. Nie wolno powtarzać tras w ramach zdobywania jednego stopnia odznaki, chyba że przejście odbywa się w przeciwnym kierunku.

Informacja dla osób zdobywających GÓRSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ PTTK

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK wprowadziła poprawki i uzupełnienia do regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Zmiany wynikają z wniosków zgłaszanych podczas Krajowej Konferencji Aktywu Górskiego PTTK w Mokrzeszowie w 2014 roku oraz opinii nadsyłanych przez turystów.

Intencją autorów znowelizowanego regulaminu nie było wprowadzanie zmian w dotychczasowym sposobie zdobywania odznaki, toteż znakomita część zapisów nie różni się od wersji, która obowiązywała do 31.12.2015 roku.

Zmiany dotyczą:

1/ ustanowienia dla najmłodszych turystów (w wieku 5-7 lat) Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK „W góry”;

2) przywrócenia możliwości zdobywania GOT PTTK „Za wytrwałość” również po zdobyciu małego złotego stopnia odznaki, tj. bez konieczności zdobywania stopni dużych;

3) upoważnienia Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK do weryfikowania norm do odznak „Za wytrwałość”, z wyjątkiem norm ostatnich, które będzie nadal weryfikować Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w Krakowie i równocześnie przyznawać odznakę;

4) ograniczenia do 50 (dla zdobywających GOT PTTK „W góry” do 15) ilości punktów zaliczanych do GOT PTTK, które można uzyskać podczas jednego dnia;

5) możliwości zdobywania punktów do GOT PTTK w pasmach Sudetów i Karpat w krajach sąsiadujących z Polską do wysokości nie przekraczającej 50% normy koniecznej do uzyskania stopnia popularnego podobnie jak dla małych stopni;

6) możliwości zaliczenia nadwyżki zdobytych punktów przy zdobywaniu stopni popularnego, małego brązowego i małego srebrnego do 50% normy potrzebnej do zdobycia kolejnego małego stopnia GOT PTTK;

7) uproszczenia warunków zdobywania GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu dużym tak, aby po powtórnym spełnieniu warunków uzyskania odznaki „Za wytrwałość” w stopniu małym, turysta miał weryfikowaną odznakę „Za wytrwałość” w stopniu dużym;

8) potwierdzeń terenowych w książeczce GOT PTTK; w przypadku braku możliwości ich uzyskania można je zastąpić wydrukami fotografii z datą lub wydrukami zawierającymi dokumentację kartograficzną i informacje dotyczące przebytych tras uzyskane dzięki zastosowaniu aplikacji na urządzenia mobilne;

Ponadto dokonano drobnej korekty punktów wyjściowych, pośrednich i końcowych w Sudetach, co wiąże się z planowaniem wycieczek podejmowanych przy okazji zdobywaniu dużych stopni GOT PTTK. Zmieniono też redakcję tekstu, tak aby uzyskać lepszą czytelność regulaminu.

Jednocześnie zwracamy się do turystów górskich, szczególnie do wędrujących z osobami małoletnimi, z prośbą o zwrócenie uwagi na zapisy zawarte w §5 pkt 1-3 regulaminu GOT PTTK. Trasy wycieczek powinny być dostosowane do wieku i kondycji turystów z uwzględnieniem długości dziennych odcinków, trudności szlaków, różnic poziomów do pokonania i wysokości nad poziom morza. Należy zrezygnować z przejścia trasy jeśli warunki pogodowe (np. burza, opady, wiatr, mgła uniemożliwiająca orientację w terenie, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura) lub terenowe (np. trudności techniczne, ekspozycja, śnieg, lód, zagrożenie lawinami śnieżnymi lub kamiennymi) na to nie pozwalają. Zdarza się, że turyści lub opiekunowie małoletnich, podejmują wędrówki w niekorzystnych warunkach, co może skończyć się nawet tragedią, a w najlepszym razie interwencją Tatrzańskiego lub Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dlatego na wycieczce ważne jest posiadanie telefonu komórkowego, aby w razie potrzeby zawiadomić TOPR lub GOPR o potrzebie udzielenia pomocy. W książeczkach GOT PTTK drukowanych od 2016 roku będą zamieszczane adresy górskich służb ratowniczych, telefony alarmowe i ratunkowe oraz informacje o aplikacjach, które mogą ułatwić ratującym szybką lokalizację turystów potrzebujących pomocy.

Komisja Turystyki Górskiej
Zarządu Głównego PTTK

 

 

One thought on “ODZNAKI GOT

Comments are closed.